Android Market (Google Play Store) veya Apple Store'dan uygulamamızı indirebilirsiniz.

Tokat Belediyesi İhaleler

Yükleniyor... Sayfanın yüklenmesi bağlantı hızınıza göre değişecektir.

 
SULAMA TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR (27.02.2019 / 10:30:00

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sulama Tesisat Malzemesi Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/54735
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mah. G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562142220-2511 - 3562140460
c) Elektronik Posta Adresi : destek60@tokat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
22 Kalem Sulama Tesisat Malzemesi Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Park ve Bahçeler Müdürlüğü depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 20 takvim günü içerisinde teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Mah.G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi


-isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu


-isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi-İsteklinin Kayıtlı olduğu oda tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli malı Belgesi


-isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak istekliler istenilen malzemelerden  birer adet örnek  numune getirecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yeni Mah.G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah.G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

ESENTEPE MAHALLESİ ORHAN GAZİ BULVARI ŞEHİTLER PARKI 3 ADET BÜFE VE TUVALET’E AİT İLAN METNİ (08.10.2019 / 10:30:00

Mülkiyeti Belediyemize ait Esentepe Mahallesi Orhan Gazi Bulvarı Şehitler parkında bulunan tapunun ada 500, parsel 1 de kayıtlı  bulunan  üç adet büfe ve bir  adet  tuvalet  ihalesi; 2886 Sayılı  Kanunun 45. Maddesi gereğince; açık artırma suretiyle şartname esasları dahilinde 3 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır. Talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda 05.11.2019-03.12.2019 tarihleri arası devam edecektir.

İhale 08.10.2019 tarih ve Salı günü saat: 10:30’da Belediye Encümen odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.

İhale detay dosyasını indirebilirsiniz.

GÜLBARHATUN MAHALLESİ BEHZAT BULVARINDA BULUNAN 8 ADET İŞYERİNE AİT İLAN METNİ (08.10.2019 / 09:30:00

Mülkiyeti Belediyemize ait Gülbaharhatun mahallesi Behzat  Bulvarı tapunun  ada 1492, parsel 3 kayıtlı bulunan 7 adet işyerlerinde Tokat yöresel ürünleri ve 1 adet cay ocağı olmak üzere toplam 8 adet işyerlerin  ihalesi; 2886 Sayılı  Kanunun 45. Maddesi gereğince; açık artırma suretiyle şartname esasları dahilinde 3 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır. Talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda 05.11.2019-03.12.2019 tarihleri arası devam edecektir.

İhale 08.10.2019 tarih ve Salı günü saat: 09:30’da Belediye Encümen odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.

İhale detay dosyasını indirebilirsiniz.